Setanta Play is only available in the following 13 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan & Uzbekistan

To unsubscribe from Setanta Sports Play please visit Cancel Setanta Sports Play